Serviciul Strategie şi dezvoltare locală management proiecte

Conducere

Revesz Bogdan Alexandru

Șef serviciu
Date de contact
4643 / 4630 dezvoltare@primariaclujnapoca.ro, integrare@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr.3, cam. 37
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care işi desfaşoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.5, parter, cam. 1 şi 2.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • misiunea serviciului este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalitătii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia;
 • apără drepturile şi interesele instituţiei la încheierea de acte juridice aferente Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte sau în faţa organelor de jurisdicţie.

Rol ca unitate de politici publice + Strategie de dezvoltare locală:

 • coordonarea elaborării proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor şi studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice;
 • elaborarea, împreună cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială locale şi supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică şi socială a municipiului şi prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;
 • propunerea către primar, Consiliul local, de referate de specialitate vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcţie de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;
 • monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factorii interesaţi, pe domenii specifice menţionate în cadrul strategiei;
 • întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

Identificarea nevoilor comunităţii şi raportarea lor la domenii de interes pentru finanţatori:

 • identificarea problemelor economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă, sinteza şi sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes şi corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca;
 • elaborare cereri finanţare;
 • identificarea, selectarea şi procurarea surselor informaţionale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanţare nerambursabilă, precum şi monitorizarea acestor surse de finanţare nerambursabilă;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituţii/organizaţii cu abilităţi în managementul strategic şi dezvoltării durabile;
 • promovarea către factorii interesaţi din Municipiul Cluj-Napoca a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum şi a ofertelor de programe din partea oraşelor înfrăţite cu Municipiul Cluj-Napoca.

Atragerea de finanţare nerambursabilă – management proiecte:

 • atragerea de finanţări nerambursabile şi managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;
 • acordarea de asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituţiilor de interes local infiinţate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (co-finanţate) din fonduri UE;
 • colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesaţi în elaborarea de propuneri de finanţare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare locală identificate;
 • monitorizarea şi întocmirea rapoartelor intermediare şi finale narative şi financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesaţi/compartimentele din cadrul primariei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită;
 • analizează contractele existente între instituţie şi prestatori privind derularea fondurilor europene şi le adaptează conform legislaţiei în vigoare şi intereselor autorităţii publice reprezentate;
 • realizează răspunsuri la notificări, adrese, convocări şi încercări de conciliere în baza clauzelor contractuale, transmise de către prestatori/executanţi, în cadrul contractelor finanţate prin fonduri europene;
 • urmăreşte derularea, în bune condiţii a contractelor din evidenţa serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ambele părţi contractante;
 • urmăreşte din punct de vedere juridic şi legal derularea proiectelor Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte;

Evidenţe:

 • realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate în Municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activităţile/proiectele derulate în Municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile;
 • realizarea unei evidenţe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene;
 • dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanţare şi păstrarea evidenţelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.
 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 • îndeplinirea obiectivelor instituţiei;
 • veghează asupra respectării legalităţii emiterii actelor administrative încheiate sau emise de către instituţie, aferente serviciului.
 • autonomie şi colaborare cu compartimente ale primăriei şi din afara instituţiei în vederea planificării strategice în vederea dezvoltării comunitare;
 • managementul de proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile programelor din alte surse decât bugetul local, cu parcurgerea întregului ciclu de proiect.

Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile şi direcţiile din instituţie de la care primeşte informaţiile necesare în desfăşurarea demersurilor de planificare strategică, precum şi în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile şi în administrarea acestora şi evaluarea proiectelor.

Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente din primărie şi alte informaţii cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern – relaţiile Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte se stabilesc cu:

 • autorităţi şi instituţii publice – entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale, în special vizând autorităţile publice în cadrul cărora funcţionează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaţionale sectoriale;
 • persoane juridice private – asociaţii şi fundaţii cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategică, precum şi a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare);
 • organizaţii internaţionale – organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea activităţilor de planificare strategică şi management de proiect, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc şi promovează în vederea susţinerii dezvoltării comunităţii şi promovării turistice: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile, etc. La rândul său, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte transmite entităţilor din exterior informaţii specifice activităţilor pe care le desfăşoară cuprinse în studii şi prognoze întocmite, fişe de identificare a programelor şi analiza problemelor, cereri de finanţare, rapoarte asupra proiectelor etc.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK