Art. 16

Este subordonat Directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi directorilor executivi ai Direcţiei Inspecţie şi control şi Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier, este în coordonarea Biroului Juridic şi are următoarele atribuţii:

 1. Asigură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii cu respectarea prevederilor legale din O.G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii precum şi din Legea 253/2013 republicată şi actualizată cu completările și modificările ulterioare, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative si a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, acestea fiind transmise de organele jurisdicţionale: sentinţe civile, decizii, ordonanţe.
 2. Primeşte şi înregistrează mandatele de executare a unei munci în folosul comunităţii, repartizate de către directorul general al direcţiei prin Biroul Juridic şi sub coordonarea acestuia.
 3. Organizează şi asigură evidenţa documentelor compartimentului şi răspunde de arhivarea dosarelor soluţionate.
 4. Implementează mandatele de executare în bazele de date prin programe de aplicaţie specifice.
 5. Dosarele sunt predate pe semnătură, poliţiştilor locali desemnaţi în acest sens, pentru punerea în aplicare a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii.
 6. Poliţiştii locali fac demersuri în vederea soluţionării dosarelor primite: verificări în teren la adresa de domiciliu a persoanei menţionate în dosar, întocmesc procese verbale de constatare, iau declarații martorilor, etc.,
 7. Răspunde de modul de soluţionare a dosarelor repartizate, în acest sens colaborează cu toate departamentele prevăzute în HCL 244/2011, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii/suspecţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.
 8. În vederea începerii prestării muncii în folosul comunităţii de către persoana în cauză, poliţiştii locali stabilesc cu aceasta de comun acord, programul de activitate şi locaţia de desfăşurare a muncii.
 9. Poliţiştii locali verifică periodic, în baza programului de lucru stabilit şi la intervale de timp aleatorii, prezenţa la locul de muncă a persoanei care efectuează munca în folosul comunităţii şi modul în care aceasta îşi execută sarcinile stabilite.
 10. Întocmeşte actele aferente dosarelor, aflate pe rolul Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii, în colaborare cu Biroul Juridic.
 11. Asigură efectuarea circuitului şi soluţionarea actelor– prin intermediul programului Infocet.
 12. Completează dosarele aflate pe rolul Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii cu fişa de instruire a securităţii în muncă, cu planificarea activităţii, cu adeverinţa medicală, cu adrese, referate, note interne, fişe de prezenţă, informări, comunicări, procese verbale de constatare, declaraţii precum şi cu orice alte acte provenite de la organele jurisdicţionale, secţii de poliţie, persoane fizice, etc.,
 13. Finalizarea procedurii de executare a mandatelor de muncă în folosul comunităţii prin ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentinţe, decizii sau ordonanţe, se comunică organelor jurisdicţionale emitente, în termenul stabilit de acestea.
 14. Asigură expedierea actelor către organele jurisdicţionale, secţii de poliţie precum şi către persoane fizice.
 15. Centralizează şi evaluează permanent în timp real, datele şi informaţiile rezultate din activitatea Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii-rapoarte de activitate, informări, comunicări.
 16. Execută şi alte activităţi conform dispoziţiilor şefilor ierarhici în condiţiile legii.

Art. 17.

(1) Direcţia Generală Poliţia locală încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare şi instruirea personalului destinat acestei activităţi, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere.
(2) Până când compartimentele prevăzute la alin. (1) pun în aplicare măsurile prevăzute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunică în termen de 24 de ore, în copie, la unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între părţi.
(3) Structurile de poliţie locală desemnează personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu persoanele desemnate din cadrul poliţiei rutiere, în vederea specializării.

Art. 18.

(1) În cazul infracţiunilor flagrante, Poliţia locală asigură locul faptei, identifică martorii oculari, anunţă imediat unitatea teritorială a Poliţiei Române, imobilizează şi predă autorul, pe baza de proces-verbal, unităţii teritoriale a Poliţiei Române în vederea continuării cercetărilor.
(2) Poliţia locală poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de colaborare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau măsurilor specifice.
(3) Poliţia locală îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii.
(4) În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele Poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.