Conducere

Crişan Dacia

Șef serviciu
Date de contact

0264 439 334

autorizaricomert@primariaclujnapoca.ro str. Regele Ferdinand nr. 31
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 101 (desfășoară activitatea, temporar, în imobilul situat administrativ pe str. Regele Ferdinand nr. 31).

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

 • autorizarea activităţilor de comerţ: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial şi publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum şi a celor de comerţ stradal (care au făcut obiectul licitaţiei publice);
 • redactarea acordurilor de funcţionare pentru activităţile comerciale ce se desfăşoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, Legea nr. 650/2002 şi Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, republicată şi H.C.L. nr. 467/2009. Acordul de funcţionare se emite agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, prevăzute în anexa ordonanţei, conform aprobărilor date de către comisia constituiă în acest scop prin dispoziţia primarului;
 • actualizarea permanentă a bazei de date privind agenţii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pe raza Municipiului Cluj-Napoca şi care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) şi (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren şi reactualizarea bazei de date a acestora;
 • păstrarea evidenţei tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici sau persoane fizice care ocupă, cu căi de acces, organizări de şantier, respectivul teren şi reactualizarea bazei de date a acestora.
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • colaborează cu Serviciul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie: caiete de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, planul de situaţie, întocmeşte anunţul publicitar, obţine certificatul de urbanism, furnizează, celor interesaţi, informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, întocmeşte referate privind cheltuielile ocazionate de desfăşurarea licitaţiilor;
 • propune, prin proiecte de hotărâre de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agenţii economici, după cum urmează:
  • taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente întocmite pe perioadă determinată;
  • taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcţii provizorii având destinaţia desfăşurării de activităţi comerciale (tonete, terase de alimentaţie publică, pieţe provizorii etc.);
  • taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.
 • întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat ocupat cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale;
 • întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat ocupat cu căi de acces;
 • verifică exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate de agenţii economici, în vederea întocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor specifice Serviciului Autorizări comerţ, întocmeşte procese verbale de menţionare a celor constatate pe teren;
 • întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică Serviciului Autorizări comerţ;
 • colaborează permanent cu toate direcţiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competenţele serviciului;
 • ține evidenţa tehnică a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum şi a documentaţiei şi corespondenţei aferente acestora;
 • asigură transmiterea spre luare în evidenţă şi urmărire din punct de vedere economico-financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizaţiilor etc. către Direcţia Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri;
 • efectuează inventarierea anuală, conform legislaţiei în vigoare, a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate construcţii provizorii destinate desfăşurării de activităţi comerciale, panouri publicitare, staţii multifuncţionale etc. Transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;
 • taxează producătorii agricoli particulari din alte localităţi care desfac produse de sezon pe raza Municipiului Cluj-Napoca; urmăreşte ca desfacerea acestor produse să se facă în locurile stabilite prin dispoziţiile primarului sau hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de şantier;
 • verifică documentaţii care stau la baza emiterii acordurilor de funcţionare înregistrate de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, înaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare constituită prin dispoziţia primarului;
 • întocmirea acordurilor de funcţionare agenţilor economici care au primit acceptul comisiei de specialitate şi al adresei de amânare sau refuz motivat acelora care trebuie să prezinte în completare acte sau nu îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare;
 • luarea măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de către părţi, transmiterea operativă a abonamentelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcţiei Economice în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea şi preluarea acestuia;
 • comunicarea către Direcția Impozite și taxe locale a cuantumului taxei de viză anuală ce trebuie încasată de la agenți economici ce desfășoară activități de alimentație publică;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.
 • urmăreşte respectarea aducerii la cunoştinţa agenţilor economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat de către agenţii economici care deţin construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren şi transmiterea acestora Direcţiei Economice şi Direcţiei Impozite şi taxe locale;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;
 • urmăreşte transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenţilor economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică Direcţiei Economice şi Direcţiei de Impozite şi taxe locale.
 • face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului prin referate şi informări;
 • propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal şi publicitar, etc.;
 • propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Relaţii interne:

În cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind documentaţiile înregistrate de agenţii economici în vederea autorizării activităţii comerciale ce se desfăşoară la punctele de lucru;
  • furnizează informaţii privind agenţii economici care ocupă domeniului public şi privat cu construcţii provizorii, din evidenţe;
  • primeşte informaţii din teren referitoare la activitatea ce se desfăşoară în cadrul structurilor de vânzare, informaţii referitoare la legalitatea amplasării construcţiilor provizorii pe domeniul public, precum şi a celor definitive privind căile de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.
 2. colaborare cu Direcţia Generală de Urbanism:
  • primeşte informaţii referitoare la construcţiile provizorii autorizate de pe raza municipiului şi a căilor de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.
 3. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidenţa financiar contabilă a instituţiei şi urmărirea acestora din punct de vedere economic.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 5. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului.

Relaţii cu unităţi din exterior:

 • colaborează cu Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Oficiul judeţean pentru rotecţia consumatorilor, Poliţia municipiului Cluj-Napoca:
 • furnizează informaţii referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întruneşte săptămânal în vederea analizării documentaţiilor înregistrate de agenţii economici în scopul obţinerii autorizaţiei şi orarului de funcţionare;
 • primeşte informaţii privind problemele de interes comun.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK