Aprobat prin HCL 412/2020

REGULAMENTUL PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCURILOR DE PARCARE, GARAJE ȘI COPERTINE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII APLICABILE LOCURILOR DE PARCARE SITUATE PE CAROSABIL ȘI DESTINATE RIVERANILOR – CARTIERE, CONSTRUITE DIN FONDURI PUBLICE, DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ȘI ADMINISTRATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

 1. (1) Locurile de parcare vacante din parcările publice, construite din fonduri publice, vor fi atribuite pe bază de abonament, în următoarea ordine: persoanelor cu handicap care au domiciliul în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate sau folosință, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator, persoanelor fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate, persoanelor fizice cu reşedinţa în apropiere și au un autoturism în proprietate (imobilele adiacente parcajului), persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului și au un autoturism în proprietate, persoanelor fizice sau juridice care au domiciliul/reședința, respectiv sediul social/punctul de lucru în apropiere (imobile adiacente parcajului), care au în folosință un autoturism, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator.

  (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să dețină în proprietate sau folosință un autoturism cu inspecția tehnică periodică în valabilitate.

  (3) Prin dispoziţiile prezentului regulament, poate fi alocat un singur loc de parcare pentru o persoană fizică sau juridică și maxim două locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă/sediu social/punct de lucru, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (1).

  (4) Atribuirea celui de al doilea loc de parcare, pe unitate locativă/sediu social/punct de lucru, va fi realizată după epuizarea cererilor depuse pentru atribuirea primului loc de parcare pe unitate locativă/sediu social/punct de lucru.

  (5) În cazul autoturismelor înmatriculate în alte state, va fi prezentată o traducere legalizată a certificatului de înmatriculare al autoturismului în limba română.

 2. Abonamentele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanţii în ordinea numărului de înregistrare a cererilor pentru fiecare criteriu prevăzut la art. 1.

 3. Cererile pentru obţinerea unui loc de parcare sunt depuse anual și vor avea anexate documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor prezentului regulament.

 4. (1) Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pe o perioadă de maxim un an, până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu prelungirea automată a acestuia până la data de 31 martie a anului următor, cu excepția situației când titularul abonamentului notifică Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia de a nu prelungi abonamentul.

(2) Abonatul care nu transmite notificarea conform alin. (1) are obligația de a se prezenta la Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor până la data de 31 martie pentru plata taxei de parcare anuale, prelungirea abonamentului și pentru dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare, abonamentul urmând a se prelungi până la finalul anului.

(3) În cazul în care beneficiarul locului de parcare nu se prezintă până la data de 31 martie în vederea dovedirii condiţiilor de prelungire sau se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale de alocare a locului de parcare, respectiv schimbarea domiciliului/reședinței/sediului social/punctului de lucru, nu mai deţin un autoturism în proprietate sau folosință (menționat în certificatul de înmatriculare), neplata acestuia sau expirarea inspecției tehnice periodice, abonamentul încetează la data de 31 martie a anului în curs, cu recuperarea sumelor datorate, iar locul de parcare rămas vacant va fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament.

(4) Abonamentul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă şi fără punere în întârziere a titularului.

(5) Taxa de parcare se stabileşte anual prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

 1. Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimţământul abonaţilor este interzisă; nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

 2. (1) Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acesta nefiind transmisibil; nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

(2) În cazul în care titularul abonamentului își schimbă autoturismul deținut în proprietate, acesta poate fi modificat cu noul număr de înmatriculare.

 1. (1) Prelungirea anuală a abonamentelor se realizează cu respectarea condițiilor inițiale de alocare și cu prezentarea în original a următoarelor documente:

  Pentru persoane fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al abonatului din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator.

  Pentru persoane juridice: certificatul de înregistrare sau certificatul constatator al abonatului, din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator.

(2) Se acceptă la prelungirea abonamentelor copii legalizate ale acestor documente, care să nu fie mai vechi de 6 luni.

(3) În cazul autoturismelor înmatriculate în alte state, va fi prezenta o traducere legalizată în limba română a certificatului de înmatriculare al autoturismului.

 1. (1) În caz de deces al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele unui moştenitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la prelungire din prezentul Regulament, în baza certificatului de moștenitor sau al acordul scris al celorlalţi moştenitori, precizat printr-o declaraţie notarială.

(2) În caz de divorț al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele fostului soț care îndeplinește condițiile de prelungire din prezentul regulament, în baza actului doveditor al partajului și al divorțului.

 1. (1) După expirarea termenului de plată, la solicitarea scrisă a titularului unui abonament valabil, poate fi realizată schimbarea locului de parcare deținut cu un alt loc disponibil.

  (2) Prin excepție de la prevederile art. 1, schimbul de loc va fi realizat cu prioritate, înainte de începerea repartizărilor locurilor de parcare rămase libere.

  (3) Cererile pentru schimb de loc pot fi depuse începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs.

  (4) Schimbul de loc poate fi realizat doar în cadrul aceluiași parcaj sau în parcaje adiacente, cât mai aproape de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru.

  (5) Cu respectarea prevederilor alin. (4), poate fi realizat schimbul de locuri de parcare între abonați, în baza unei cereri scrise la care sunt anexate abonamentele acestora în original, achitate pe anul în curs.

  (6) Ordinea soluționării cererilor pentru schimbarea locurilor de parcare este realizată în funcție de vechimea numărului de înregistrare a acestora.

 2. (1) În cazul reamenajării parcajelor, pentru care au fost încheiate abonamente/contracte de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină edificate în baza autorizaţiilor de construire, repartizarea locurilor de parcare rezultate este făcută respectând următoarea ordine: persoane care au avut contract de închiriere sau abonament valabil și au respectat prevederile acestuia, persoane care au solicitat schimbarea locului de parcare și persoane care solicită un loc de parcare în ordinea numărului de înregistrare a cererilor.

(2) Pentru aceste locuri de parcare, sunt eliberate abonamente de parcare doar persoanelor care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament; de asemenea, în cazul reamenajării parcajelor de către autoritatea publică, la tranformarea contractelor în abonamente, titularii contractelor vor fi somaţi să se prezinte la sediul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, cu documentele aferente, în termen de 30 zile, inclusiv prin lipirea unei somaţii pe parbrizul autoturismului aflat în parcajul reamenajat sau pe uşa de acces în scara imobilelor adiacente parcajului, în cazul în care autoturismul nu este găsit în parcare la data lipirii somaţiilor şi va fi trimisă o adresă de înştiintare către asociaţiile de locatari din imobilele adiacente parcajului în vederea înştiinţări locatarilor; în caz de neprezentare în termen de 30 zile de la lipirea somaţiei, locul de parcare va fi declarat vacant şi va fi realocat în condiţiile prezentului regulament.

 1. Abonamentele emise pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine şi care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr. 10/2001, vor fi reziliate unilateral, de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, printr-un referat aprobat de Primarul municipiului, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată, cu restituirea sumelor achitate în avans.

 2. Abonatul are obligaţia de a asigura curăţenia pe locul de parcare conform H.C.L. nr. 191/2009, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 505/2009, prin H.C.L. nr. 90/2010, prin H.C.L. nr. 99/2015 şi prin H.C.L. nr. 509/2019.

CAPITOLIL II. DISPOZIȚII APLICABILE ÎNCHIRIERII TERENULUI OCUPAT CU PARCĂRI, GARAJE ȘI COPERTINE, CONSTRUITE DIN FONDURILE CETĂŢENILOR, ÎN BAZA UNEI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 1. (1) Persoanelor beneficiare ale unei autorizaţii de construire pentru amenajarea unei parcări sau amplasarea unui garaj sau copertină pe domeniul public sau privat, li se vor încheia contracte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe o perioadă de maxim un an, până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu prelungirea automată a acestuia până la data de 31 martie a anului următor, cu excepția situației în care titularul contractului notifică Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia de a nu prelungi contractul.

(2) La solicitarea scrisă privind încheierea contractului, persoanele fizice respectiv juridice, vor anexa actele doveditoare privind: domiciliul stabil, reşedinţa, sediul social, punctul de lucru, situate în apropierea amplasamentului (imobilele adiacente) pentru care a fost emisă autorizaţia de construire, certificatul de înmatriculare a autoturismului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate din care să rezulte calitatea de proprietar sau ultilizator al solicitantului, precum și autorizaţia de construire, planul de situaţie care a stat la baza emiterii acesteia şi tabelul nominal cu beneficiarii autorizaţiei.

(3) Contractul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă şi fără punere în întârziere a titularului.

 1. (1) Taxa pentru utilizarea terenului se achită anual, în avans, pană la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Taxa prevăzută la alin. 1 este stabilită anual prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 1. (1) Pentru prelungirea anuală a contractelor pentru închirirerea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, construite din fondurile cetăţenilor, în baza unei autorizaţii de construire, situate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, va fi încheiat contract și este obligatorie prezentarea în original a următoarelor documente:

Pentru persoane fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al titularului din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator al titularului contractului.

Pentru persoane juridice: certificatul de înregistrare sau certificatul constatator al titularului, din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului (imobilele adiacente parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau ultilizator al titularului contractului.

(2) Se acceptă la prelungirea contractelor, copii legalizate ale acestor documente, care să nu fie mai vechi de 6 luni.

(3) În cazul autoturismelor înmatriculate în alte state, va fi prezenta o traducere legalizată în limba română al certificatului de înmatriculare a autoturismului.

(4) Încadrarea tarifară va fi făcută în funcţie de titularul contractului/abonamentului.

 1. (1) În cazul în care proprietarii garajelor/copertinelor nu se prezintă anual, până la data de 31 martie, pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de prelungire şi plata taxei anuale, contractul acestora fiind încetat, se va proceda la inițierea procedurii având ca obiect desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Dispoziția nr. 2652/2018, cu modificările și completările ulterioare, pe cheltuiala proprietarului şi fără plata de despăgubiri, cu recuperarea sumelor datorate, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului ocupat fără titlu, cu majorările aferente, calculate până la data eliberării terenului.

 2. În cazul în care autoritatea publică decide desfiinţarea garajelor şi copertinelor de pe un anumit amplasament, în vederea realizării unor locuri de parcare sau a reamenajării, restructrării zonei, titularii contractelor încheiate pentru terenul vizat, respectiv proprietarii construcțiilor, au obligația desființării în mod voluntar a garajelor sau copertinelor în confomitate cu procedura, având ca obiect desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Dispoziția nr. 2652/2018, cu modificările și completările ulterioare, pe cheltuiala acestora, fără plata de despăgubiri și cu recuperarea sumelor datorate reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului ocupat fără titlu, cu majorările aferente, calculate până la data eliberării terenului.

 3. În situaţia în care se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, de către titularul contractului, Serviciul Public de Interes local pentru Administrarea Parcărilor va proceda la rezilierea contractului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans.

 4. (1) Contractele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care au fost eliberate, acestea nefiind transmisibile; nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a contractului (rezilierea contractului de inchiriere a terenului) pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

(2) În cazul în care titularul contractului își schimbă autoturismul deținut în proprietate, acesta poate fi modificat cu noul număr de înmatriculare.

 1. (1) Contractul pentru închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, construite în baza unei autorizaţii de construire poate fi transcris în termenul de valabilitate a acestuia sau în termenul legal de plată, pe bază de cerere şi acte doveditoare, pe o altă persoană care îndeplineşte criteriile prevăzute la prelungire din prezentul regulament.

(2) Transcrierea contractului pentru închirierea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină poate fi făcută cu acordul fostului titular, pe baza unei declaraţii autentificate notarial, a cererii depuse şi a actelor doveditoare ale legalității construcției cu respectarea prevederilor privind prelungirea.

 1. Este interzisă subînchirierea terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a contractului (rezilierea contractului de închiriere a terenului), pe perioada derulării acestuia și restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament, iar pentru garaje și copertine va fi inițiată măsura desființării pe cale administrativă a acestora.

 2. Este interzisă schimbarea destinaţiei terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj, sub sancţiunea retragerii unilaterale a contractului (sau rezilierea contractului de închiriere a terenului), cu restituirea sumelor achitate în avans, în conformitate cu prezentul regulament.

 3. (1) În caz de deces al titularului, contractul poate fi eliberat pe numele unui moştenitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la prelungire din prezentul regulament, în baza certificatului de moștenitor sau al acordul scris al celorlalţi moştenitori, precizat printr-o declaraţie notarială.

(2) În caz de divorț al titularului, contractul poate fi transcris pe numele fostului soț care îndeplinește condițiile de prelungire din prezentul regulament, în baza actului doveditor al partajului şi al divorţului.

 1. Parcările, copertinele sau garajele construite pe domeniul public, fără autorizaţie de construire, vor fi desfiinţate conform procedurii, având ca obiect desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Dispoziția nr. 2652/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu recuperarea taxei datorate, pe cheltuiala proprietarului şi fără plata de despăgubiri.

 2. Locurile de parcare amenajate cu respectarea autorizaţiei de construire, care nu sunt folosite de către beneficiarii acestora (schimbarea domiciliului, a reşedintei, a sediului social, a punctului de lucru, lipsă autoturism, deces etc.), mai mult de un an, pot fi redistribuite pe bază de abonament persoanelor care solicită un loc de parcare.

 3. Contractele încheiate pentru terenul ocupat cu parcari, garaje sau copertine şi care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr. 10/2001, vor fi reziliate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată.

 4. Titularul contractului are obligaţia de a asigura curăţenia pe locul de parcare, conform H.C.L. nr. 191/2009, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 505/2009, prin H.C.L. nr. 90/2010, prin H.C.L. nr. 99/2015 şi prin H.C.L. nr. 509/2019.

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII APLICABILE LOCURILOR DE PARCARE SITUATE ÎN PARKINGURILE DESTINATE RIVERANILOR DIN CARTIERELE

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 1. (1) Atribuirea locurilor de parcare în parkingurile situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca, precum și prelungirea anuală a abonamentelor, este realizată în conformitate cu prevederile din Capitolul I al prezentului regulament.

(2) Excepţie fac locurile de parcare din parcările închise cu bariere și parkingurile sau zonele din parkingurile administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, pentru care se aplică regimul de plată orară; pentru parcările închise cu barieră și parkinguri, cu regim plata orară, nu este valabil niciun tip de abonament/contract.

(3) Locurile de parcare în regim plata orară din incinta parkingurilor situate în cartiere vor fi stabilite în baza unui referat întocmit de către administratorul parkingului şi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

(4) În parkingurile din cartierele municipiului Cluj-Napoca, unde sunt stabilite zone în care taxarea este realizată în regim plata orară (parkingul Băișoara nr. 1-3 – demisol – 25 de locuri și parkingul Primăverii f.n. – demisol II – 30 de locuri), plata realizându-se exclusiv la echipamentele de plată.

 1. Prevederile referitoare la schimbul de loc sunt aplicabile și pentru locurile de parcare situate în parkinguri, cu precizarea că acesta poate fi realizat doar pentru incinta parkingului unde este situat locul de parcare deținut inițial.

 2. Este interzisă subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane; accesul în parking va fi făcut pe baza abonamentului de parcare şi a cardului de acces; nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

 3. Cardul de acces primit în baza abonamentului de parcare poate fi utilizat doar pentru zona pentru care a fost emis abonamentul, respectiv riverani sau vizitatori; în cazul nerespectării acestei prevederi, se va proceda la blocarea cardului de acces și rezilierea unilaterală a abonamentului, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

 4. (1) În incinta parkingului se va circula cu o viteză de 5 km/oră cu luminile de întâlnire aprinse.

(2) Este interzisă oprirea sau staţionarea pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecţie delimitate prin marcaj corespunzător, precum şi pe rampele de urcare/coborâre; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere şi a regulilor impuse, atrag după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale în vigoare.

(3) Circulaţia pietonală va fi desfăşurată în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-şi responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

(4) În incinta parkingului circulația va fi realizată în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind Codul rutier, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Parcarea/staţionarea pe două locuri de parcare, fără a respecta marcajul de delimitate a locului de parcare, conduce la sancționarea contravenţională a conducătorului autoturismului, conform prevederilor legale.

(6) Parcarea/staționarea pe un alt loc de parcare decât cel alocat prin abonament sau într-o altă zonă decât cea prevăzută în abonament, conduce la sancționarea contravenţională a conducătorului autoturismului conform prevederilor legale.

 1. Administratorul parkingului nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care a fost efectuată parcarea, staţionarea, respectiv rularea în interiorul parkingului, precum şi datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

 2. Curățenia, deszăpezirea și paza parkingului vor fi asigurate de administratorul parkingului, prin intermediul unor operatori specializați.

CAPITOLIL IV. DISPOZIȚII APLICABILE LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE

 1. Locurile de parcare vacante pentru biciclete vor fi atribuite pe bază de abonament anual, cu prioritate persoanelor fizice care au domiciliul stabil/reşedinţa în apropiere (în cartier) şi care au în proprietate o bicicletă, în ordinea depunerii cererii.

 2. Abonamentele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanţii în ordinea numărului de înregistrare a cererilor, cu alocarea unui număr de parcare pentru fiecare bicicletă; abonamentele vor fi emise în conformitate cu prezentul regulament, cu alocarea unui număr de parcare pentru fiecare bicicletă.

 3. Cererile pentru obţinerea unui loc de parcare vor fi depuse anual; cererea va conține și o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că deţine în proprietate bicicleta pentru care solicită loc de parcare.

 4. (1) Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pe o perioadă de maxim un an, până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu prelungirea automată a acestuia până la data de 31 martie a anului următor, cu excepția situației în care titularul abonamentului notifică Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia de a nu prelungi abonamentul.

(2) Abonatul care nu transmite notificarea conform alin. (1) are obligația de a se prezenta la Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor până la data de 31 martie, pentru plata taxei de parcare anuale, prelungirea abonamentului și pentru dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare, abonamentul urmând a se prelungi până la finalul anului.

(3) În cazul în care beneficiarul locului de parcare nu se prezintă până la data de 31 martie în vederea dovedirii condiţiilor de prelungire sau este constatată nerespectarea condiţiilor iniţiale de alocare a locului de parcare, respectiv schimbarea domiciliului, nu mai deţine o bicicletă în proprietate sau neplata acestuia, abonamentul încetează la data de 31 martie a anului în curs, cu recuperarea sumelor datorate, iar locul de parcare rămas vacant va fi atribuit în conformitate cu prezentul regulament.

(4) Abonamentul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă şi fără punere în întârziere a titularului.

(5) Taxa de parcare este stabilită anual prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 1. Prin dispoziţiile prezentului regulament vor fi alocate maxim două locuri de parcare pentru biciclete pentru același titular și cel mult 4 locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

 2. Pentru plata anuală a taxei şi prelungirea abonamentului, persoanele fizice au obligația de a prezenta la Ghișeele Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu următoarele documente în original: cartea de identitate/buletinul de identitate al abonatului, din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului (cartier) și cererea de prelungire din care să rezulte că deţine în proprietate bicicleta pentru care este realizată prelungirea.

 3. (1) Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare pentru biciclete de către alte persoane, cu consimţământul abonaţilor, este interzisă; în cazul nerespectării acestor prevederi, se va proceda la rezilierea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

(2) Utilizarea echipamentului de control al accesului în incinta de parcare unde sunt amenajate locurile de parcare pentru biciclete va fi făcut cu responsabilitate, parcarea bicicletelor va fi făcută pe locul de parcare pe care îl deţine abonatul, numerotat conform abonamentului, în cazul nerespectării acestei clauze, se va proceda la rezilierea unilaterală a contractului, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

 1. Circulaţia bicicletelor în parkinguri va fi făcută cu respectarea O.U.G. nr. 195/2002 privind Codul Rutier, cu modificările și completările ulterioare, și a semnalizării rutiere existente.

 2. (1) Accesul în incinta de parcare a bicicletelor este asigurat în mod controlat, în baza unui card de acces, care va fi înmânat abonatului, odată cu semnarea şi achitarea abonamentului de parcare.

(2) Aşezarea în rastel a bicicletelor trebuie efectuată fără a afecta bicicletele vecine.

(3) Odată cu instalarea în rastel, bicicletele vor fi asigurate de către titularii abonamentelor printr-un sistem propriu de prindere.

(4) Titularul abonamentului de parcare este responsabil de modul în care îşi asigură bicicleta.

(5) Cardul de acces poate fi utilizat doar de către titularul abonamentului şi de membrii familiei acestuia.

 1. În conformitate cu H.C.L. nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, titularul abonamentului are obligația de a păstra curățenia pe locurile de parcare pentru biciclete și de a le utiliza în condiții normale.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII TRANZITORII

 1. Doar pentru anul 2020, prelungirea contractelor/abonamentelor pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine, construite de cetăţeni din fonduri proprii, în baza unei autorizaţii de construire, poate fi realizată până la data de 15 octombrie 2020, cu respectarea condițiilor de prelungire în vigoare la data încheierii contractului/abonamentului, urmând ca, din anul 2021, termenul de prelungire să fie 31 martie a anului în curs, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

 2. Toate abonamentele existente în baza de date a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, care îndeplinesc condițiile prevăzute la Capitolul II al prezentului regulament, vor fi transformate în contracte la prima prezentare pentru prelungire a titularilor acestora.

 3. Pentru anul 2020, taxa de parcare pentru locul de parcare destinat biciletelor este de 50 lei pe an.