Aprobat prin HCL 238/201

ART. 1 Atribuirea locurilor de parcare în parkingurile situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca se face în baza Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

ART. 2 Prioritate în alocarea unui loc de parcare vor avea persoanele fizice şi juridice care au deținut parcări cu abonament, parcări, garaje sau copertine construite în baza unei autorizații de construire pe amplasamentul pe care s-a edificat parkingul, urmate de persoanele fizice şi/sau juridice în ordinea şi cu respectarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

ART. 3 Prin dispozițiile prezentului regulament se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă/pentru aceeaşi familie în condițiile prevăzute la art.1 din prezentul regulament. În cazul în care vor rămâne locuri vacante după alocare, acestea vor fi atribuite solicitanților în baza unei cereri scrise.

ART. 4 Abonamentele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanții în ordinea numărului de înregistrare a cererilor pentru fiecare criteriu prevăzut la art.1.

ART. 5 Pentru prelungirea anuală a abonamentelor este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a abonatului, a certificatului de înmatriculare al autoturismului din care să rezulte inspecția tehnică periodică valabilă şi abonamentul de parcare eliberat în anul anterior.

ART. 6 Cererile pentru obținerea unui loc de parcare se depun anual.

ART. 7 Locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități vor fi atribuite în baza unei cereri şi a actelor din care să rezulte încadrarea în gradul de handicap.

ART. 8 Este interzisă subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoana. Accesul în parking se face pe baza abonamentului de parcare şi a vignetei ataşate, care va fi lipită în colțul din dreapta sus al parbrizului astfel încât să fie vizibilă din exterior. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

ART. 9 Tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare din parkingurile situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca se achită anual până la data de 31 martie a anului în curs.

ART. 10 Tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare din parkingurile situate în cartiere se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului local al Municipiului 2 Cluj-Napoca.

ART. 11 Tarifele pentru ocuparea unui loc în parkingurile situate în cartiere sunt următoarele:

  • Abonamente pentru persoane fizice – riverani: 110 lei/an
  • Abonamente pentru persoane juridice – riverani: 840 lei /an
  • Abonamente pentru persoane fizice – terasă: 65 lei/an
  • Abonamente persoane juridice – terasă: 225 lei/an

ART. 12 Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condi’iile prezentului regulament.

ART. 13 În incinta parkingului se va circula cu viteza de 5 km/ora cu luminile de întâlnire aprinse.

ART. 14 Este interzisă oprirea sau staționarea pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecție delimitate prin marcaj corespunzător precum şi pe rampele de urcare /coborâre. Nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere şi a regulilor impuse atrag după sine aplicarea sanc’iunilor contravenționale în vigoare.

ART. 15 Circulația pietonală se va desfăşura în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-şi responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

ART. 16 Parcarea/staționarea pe două locuri de parcare fără a respecta marcajul de delimitare a locului de parcare conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului şi/sau la blocarea roții autoturismului conform prevederilor legale.

ART. 17 Administratorul parkingului nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea respectiv rularea în interiorul parkingului precum şi datorită producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

ART. 18 Utilizarea toaletelor este permisă între orele 08.00-16.00.

ART. 19 Salubritatea parkingului va fi asigurată de administratorul parkingului.