Zona include elemente ale infrastructurii urbane de gospodărire comunală:
1. elemente ale infrastructurii edilitare – staţii de transformare, staţii de pompare şi rezervoare ale sistemului de alimentare cu apă, teritoriul de extindere al staţiei de epurare, staţii de reglare gaz etc. 2. pieţe agroalimentare, pieţe de vechituri, oboare etc. 3. depouri şi alte spaţii aferente sistemului de transport public – capete de linie cu zone de întoarcere, puncte de dispecerizare şi control, de întreţinere şi alimentare etc, infrastructura aferentă serviciilor publice de salubritate.
S_UED – Subzone de gospodărire comunală – elemente ale infrastructurii edilitare; pieţe agroalimentare, de vechituri, obor; elemente ale infrastructurii pentru transportul urban, salubritate etc – situate în zone cu alt caracter.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru organizarea acestor zone în teritoriile ce le sunt rezervate prin P.U.G. se vor elabora P.U.Z. de urbanizare şi, acolo unde e cazul, şi P.U.D.
Pentru elementele infrastructurii urbane majore de gospodărire comunală pentru care prin P.U.G. nu s-au rezervat în mod expres amplasamente, în cadrul procedurii de urbanizare a teritoriilor needificate, se vor institui prin P.U.Z. de urbanizare zone de tip U.E.D, în conformitate cu programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, celelalte condiţionări specifice, evidenţiate în Avizul Arhitectului Șef. Terenurile necesare vor trece în proprietate publică prin procedurile prevăzute de lege.
Pentru elementele infrastructurii urbane de gospodărire comunală de interes local se vor institui, prin P.U.Z. de urbanizare, zone de tip U.E.D. sau subzone de tip S_UED, după caz, în conformitate cu programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, celelalte condiţionări specifice, evidenţiate în Avizul Arhitectului Șef. Terenurile necesare vor fi alocate în conformitate cu reglementările din cadrul Procedurii de Urbanizare, specifice fiecărui tip de zonă / UTR. P.U.Z. / P.U.D. pentru zonele U.E.D. vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului etc, ca şi reglementările / normele privind protecţia faţă de riscurile tehnologice sau protecţia sanitară.
S_UED – Subzone de gospodărire comunală – elemente ale infrastructurii edilitare; pieţe agroalimentare, de vechituri, obor; elemente ale infrastructurii pentru transportul urban, salubritate etc – se va aplica regulamentul aferent ED.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
În cazul elaborării P.U.Z., în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef). Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilorcum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Procesul de structurare şi amenajare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza construcţia imaginii urbane în concordanţă cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef.
Pentru reţeaua de străzi se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc.
Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu.
Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Activităţi tehnologice specifice infrastructurii edilitare – staţii de transformare, staţii de pompare şi rezervoare ale sistemului de alimentare cu apă, teritoriul de extindere al staţiei de epurare, staţii de reglare gaz etc, precum şi activităţi conexe – administrative, sociale etc.
Comerţ specific, în pieţe agroalimentare, pieţe de vechituri, oboare etc, în conformitate cu regulamentul de funcţionare aprobat de Consiliul Local.
Activităţi specifice sistemului de transport public şi celui de salubritate – dispecerizare şi control, manevrare, garare, întreţinere, alimentare, revizie, reparaţii etc ale vehiculelor şi activităţi conexe – administrative, sociale etc.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Activităţi complementare, cu condiţia să fie direct legate de funcţiunea de bază: administraţie, alimentaţie publică, servicii, depozitare etc.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Depozitare de deşeuri tehnologice etc înafara spaţiilor special amenajate conform normelor de protecţia mediului în vigoare.
Garaje în clădiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaţiul public.
Construcți provizorii de tip gheretă, tonetă, garaj, etc. amplasate pe domeniul public.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se vor stabili în cadrul P.U.Z. de urbanizare, în concordanţă cu specificul fiecărui tip de utilizare şi cu nevoile concrete ale activităţii reglementate.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Ca regulă generală, clădirile, echipamentele tehnologice etc se vor dispune în retragere faţă de aliniament. În situaţia parcelelor de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin P.U.Z. de Urbanizare, dar nu va fi mai mică de 3 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile, echipamentele tehnologice etc. se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 3 m.
Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, echipamentelor etc, dar nu mai puţin de 6 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă / în aceeaşi incintă a două sau mai multe corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulaţie de rang inferior.
În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea. Se vor asigura accese diferite pentru personal / vizitatori şi de aprovizionare / tehnologice pentru funcţiunile cu aflux mare de persoane şi mărfuri / materiale.
În cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcţiunea de locuire de orice tip, sau o altă fucţiune ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de factori poluanţi – educaţie, sănătate etc – se va evita amplasarea circulaţiilor interne adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil, circulaţiile se vor retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m şi se va realiza o perdea verde de protecţie.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament.
Pentru staţionarea autovehiculelor personalului se vor organiza de regulă parcaje la sol pe terenul unităţilor de gospodărire comunală. Alternativ, se pot realiza spaţii subterane dedicate parcării, înglobate în clădiri.
Mijloacele de transport, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv în afara spaţiului public, în interiorul incintelor.
Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaţie faţă de UTR cu destinaţia de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage faţă de acestea cu minimum 5 m.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S)+P+4+R.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin P.U.Z.
Toate construcţiile se vor racorda pentru asigurarea utilităţior necesare la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare incintă va dispune de spaţii adecvate, destinate colectării deşeurilor menajere, ca şi a celor rezultate din activitatea specifică.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Spre stradă / spaţiul public, în cadrul fâşiilor neconstruite dintre aliniament şi clădiri sau platformele tehnologice / de parcare, minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

14. ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. În situaţiile în care considerente legate de securitate, reducerea nivelului de poluare (inclusiv vizuală) etc o impun, împrejmuirile spre spaţiul public vor fi de tip opac.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

P.O.T. va fi reglementat prin P.U.Z. de Urbanizare pentru fiecare caz în parte, în concordanţă cu specificul programului arhitectural, fără a depăşi:
P.O.T. maxim = 60%
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
C.U.T. va fi reglementat prin P.U.Z. de Urbanizare pentru fiecare caz în parte, în concordanţă cu specificul programului arhitectural, fără a depăşi:
C.U.T. maxim = 1,2