Caracterul actual
Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului
Caracterul propus
Cimitire

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Urbanizarea / schimbarea destinaţiei terenurilor agricole sau libere pentru funcţia de cimitir se va face cu aplicarea Procedurii de urbanizare reglementate în continuare.
Infiinţarea cimitirelor se poate face numai în sistem nonprofit de către autorităţile administraţiei publice locale, culte, biserici şi comunităţi religioase, fundaţii şi asociaţii.
Teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un P.U.Z. este UTR. Suprafaţa minimă pentru un cimitir va fi de 5 ha.
Prin P.U.Z. se poate reglementa o etapizare a procesului structurare a cimitirului, cu condiţia conservării coerenţei dezvoltării.
Etapele procedurii implică:
(1) obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte condiţionări specifice teritoriului în cauză (2) obţinerea Avizului de Oportunitate din partea Consiliului Local pe baza cererii formulate de către deţinătorul terenului;
(3) elaborarea de către proprietar a documentaţiilor de urbanism – ilustrare urbanistică (masterplan, incluzând „planul verde”) şi P.U.Z. – ce vor trata teme ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spaţial-funcţională, traficul, circulaţia internă, parcelarea, infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, organizarea zonelor de protecţie sanitară, parametrii tehnico-economici (pentru care se recomandă elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc.
(4) aprobarea P.U.Z.
(5) elaborarea de către proprietar a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin P.U.Z.:
 reţele pentru apa potabilă, gestiunea apelor uzate şi a celor meteorice, reţele electrice şi puncte de transformare, iluminat public etc şi a racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră;
 căi de acces / străzi, pentru acestea aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările P.U.G. şi normele tehnice specifice.
(6) autorizarea lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică;
(7) realizarea de către proprietar a lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică şi recepţia acestora;
(8) întabularea noii structuri urbane, inclusiv a suprafeţelor ce intră în proprietate publică. Autorizaţia de funcţionare a cimitirului se va emite numai după finalizarea procedurii de urbanizare, descrise mai sus. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin P.U.Z. sau P.U.D.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
În cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef). Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Sistemul de spaţii publice – trama stradală, aleile pietonale / semicarosabile, pieţele, spaţiile verzi, etc – va fi complet reglementat prin masterplan şi P.U.Z. şi în continuare, se vor elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a procedurii de urbanizare.
Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, conform Anexei 6, ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.
Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întreaga zonă.
Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h.

1. UTILIZĂRI ADMISE
(a)lucrări funerare sub şi supraterane;
(b)spaţii pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber;
(c)crematorii;
(d)spaţii tehnice aferente funcţiunii de bază;
(e)clădiri / pavilioane administrative şi de serviciu / întreţinere, anexe sanitare;
(f)circulatii – alei carosabile, semicarosabile şi pietonale;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Nu e cazul

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelarea internă se se va conforma din punct de vedere dimensional şi ca organizare generală normelor specifice, în vigoare. Densitatea brută va fi de 7,5 – 10 mp/loc (1.000 – 1350 locuri/ha)

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili prin P.U.Z

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri învecinate va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Spaţiile aferente accesului principal şi a celor de serviciu se vor stabili prin P.U.Z. Accesele la drumurile publice se vor realiza pe baza unor proiecte realizate în conformitate cu avizul eliberat de administratorul acestora.
Căile de circulaţie utilitară, aleile principale şi platformele vor fi asfaltate sau dalate. Pentru aleile secundare se vor folosi de preferinţă structuri din agregate compactate.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Accesul şi staţionarea oricăror autovehicule în incinta cimitirelor e interzisă, cu excepţia celor de întreţinere şi exploatare. Parcarea autovehiculelor se va face în afara drumurilor publice în parcări special amenajate.
Necesarul de parcaje:
1 loc la 10 persoane participante la ceremonie – 2 x 20 locuri de parcare pentru un loc de ceremonie + 5 locuri de parcare pentru personal.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea maximă la cornişă a clădirilor nu va depăşi 8 m, şi respectiv (D)+P+1.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Clădiri
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Lucrări funerare sub şi supraterane
Se pot utiliza seturi de componente tipizate pentru morminte, caz în care acestea vor fi supuse autorizării.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.
În incintă se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Teritoriul cimitirelor va fi structurat ca spaţiu verde.
Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spaţiul verde cu vegetaţia aferentă (joasă, medie şi înaltă) va ocupa minimum 30% din suprafaţa totală, fără a se lua în calcul mormintele. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea sapţiilor verzi.
Se vor planta în mod obligatoriu arbori în aliniamentul aleilor principale. Pe teritoriul cimitirului se va planta minimum un arbore la 100 mp.
Perimetral cimitirului, în interior, se va organiza o fâşie verde plantată cu vegetaţie joasă, medie şi înaltă cu lăţimea minimă de 3 m, care nu poate fi utilizată pentur înmormântări.
Se va realiza „Planul Verde“ pentru întreaga suprafaţă a cimitirului.
Eliminarea arborilor maturi din teritoriul ce urmează a fi urbanizat este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor

14. ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public şi spre terenurile vecine vor fi de tip opac, cu înălţimea de 2,20 m. Spre partea plantată a zonei de protecţie sanitară împrejmuirile vor fi de tip transparent, cu înălţimea maximă de 2,20 m.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi adecvat funcţiunii.

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Pentru construcţii:
P.O.T. maxim = 2%
Densitatea brută de utilizare:
7,5 – 10 mp/loc

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

Pentru construcţii:
C.U.T. maxim = 0,04