Are în subordine Biroul Control refaţadizări imobile – 481.1

Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii este subordonat şefului Serviciului Control urbanism şi disciplina în construcţii, directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi are următoarele atribuţii:

  1. efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu sau care nu respectă autorizaţiile emise;
  2. verifică sesizările şi reclamaţiile persoanelor fizice şi juridice referitoare la disciplina în construcţii;
  3. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor şi a organizărilor de şantier efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
  4. verifică executarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale şi aplică sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse în autorizaţia de construire;
  5. sesizează instanţele de judecată şi organele de urmărire penală cu privire la continuarea construcţiilor fără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea execuţiei lucrărilor sau pentru lucrări ce se edifică în zona de protecţie a monumentelor istorice fără autorizaţie de construcţie sau cu nerespectarea acesteia;
  6. participă la recepţia lucrărilor de construire în zona de competenţă la solicitarea Direcţiei Urbanism;
  7. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului, hotărâri ale consiliului local, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, conform prevederilor legale;
  8. verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejmuirile degradate;
  9. verifică şi ia măsuri pentru respectarea regulamentului şi a normelor privind mijloacele publicitare.
  10. verifică agenţii economici in vederea obţinerii acordului de funcţionare din punct de vedere urbanistic.