Este subordonat şefului Serviciului Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice, directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

 1. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată modificată şi completată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 5. raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 6. supraveghează funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice, veghează permanent funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc şi înregistrează în registrul de evidenţă orice eveniment deosebit surprins de camerele video;
 7. în cazul producerii unor evenimente deosebite, surprinse de camerele video şi care nu intră în competenţa Poliţiei locale, anunţă de îndată producerea acestora la numărul unic de urgenţă 112;
 8. consemnează în registru sesizările primite sau constatările agenţilor din teren, comunică şi înştiinţează în mod operativ patrulele sau factorii de decizie îndreptăţiţi;
 9. alarmează întreg efectivul pentru prezentare la serviciu în caz de dezastre, calamităţi naturale, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 10. cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau care sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni;
 11. notează ordinele şi mesajele primite în scris sau telefonic şi transmite personalului din teren;
 12. asigură implementarea în bazele de date prin programele de aplicaţie specifice şi tine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiei;
 13. realizează comunicarea actelor procedurale (înştiinţări de plată, încheieri, notificări, etc.);
 14. declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor repartiyate pe servicii din momentul primirii acestora;
 15. verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal, într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare:contravenientul a achitat/nu a achitat amenda în termen de 15 zile.
  În cazul în care contravenientul a achitat amenda se operează în baza de date şi se arhivează.
  În cazul în care amenda nu s-a achitat, se demarează procedura de transmitere către organele de executare silită.
 16. colaborează la întocmirea de informări, rapoarte către Primar şi Biroul Mass-media în vederea realizării de comunicate de intres public/general în presă;
 17. urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în registrul tipizat special destinat, în vederea executării unor măsuri procedurale.