Este subordonat șefului Serviciului Ordine publică şi trafic rutier, directorului executiv al Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

 1. menţine ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;
 2. menţine ordinea publică în imediata apropiere şi în incinta unităţilor de învăţământ publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, pieţelor, cimitirelor şi a altor locuri aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică;
 3. asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale, la executarea unor controale sau acţiuni specifice;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, copiilor lipsiţi de ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri pentru predarea acestora către serviciul public de asistenţă socială în vederea soluţionării;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
 6. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul câinilor la adăpost;
 7. participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, comemorative şi sportive organizate la nivel local;
 8. intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 9. acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 10. comunică, în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 11.  asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 12.  verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;
 13. sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 14. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 15. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 16. constată contravenţii şi aplică sancţiuni reglementate de actele normative date în competenţă cu privire la: deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor; nerespectarea regimului deşeurilor; circulaţia, oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor, motocicletelor şi mopedelor în anumite zone; alte contravenţii a căror constatare şi sancţionare este dată în competenţa agenţilor Poliţiei locale prin legi, hotărâri ale guvernului sau hotărâri ale consiliului local;
 17. ia măsuri de imobilizare şi predare la unităţile de poliţie a infractorilor prinşi în flagrant;
 18. sprijină unităţile de poliţie în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 19. acţionează pentru depistarea şi îndepărtarea persoanelor nomade care şi-au stabilit tabere pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 20. identifică persoanele fără adăpost şi locul unde s-au adăpostit şi iau măsurile legale care se impun;
 21. participă împreună cu Poliţia şi Jandarmeria în dispozitive comune la acţiuni în vederea prinderii, imobilizării şi blocării în trafic a unor persoane urmărite general sau care au comis infracţiuni grave, cât şi a vehiculelor care au fost folosite la comiterea de infracţiuni;
 22. intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 23. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 24. conduc la sediul Poliţiei Române persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 25. verifică şi soluţionează sesizările si reclamaţiile primite din partea cetăţenilor legate de problemele specifice compartimentului.