Este subordonată directorului executiv al Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier şi directorului general al Diercţiei Generale Poliţia locală.

Art. 21. Directorul executiv al Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 2. coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreţinerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 3. face parte, obligatoriu, din comisiile organizate pentru desfăşurarea concursurilor în vederea ocupării funcţiilor publice vacante şi personalului contractual vacant;
 4. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 5. are dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, respectiv reglementările în vigoare;
 6. avizează fişele posturilor pentru personalul Direcţiei Ordine publica şi trafic rutier, în condițiile legii;
 7. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai, de către întregul personal, a actelor normative aplicabile, inclusiv a hotărârilor Consiliului local;
 8. răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
 9. coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate;
 10. asigură elaborarea şi fundamentarea planurilor de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de contract de prestări de servicii;
 11. studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
 12. întocmeşte formularul angajamentului de serviciu şi asigură semnarea acestuia în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
 13. analizează trimestrial activitatea Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul local;
 14. asigură informarea operativă a directorului general precum şi a Poliţiei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 15. colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, siguranţei persoanelor, integrităţii corporale, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public şi privat al Municipiului Cluj-Napoca;
 16. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 17. întocmeşte şi propune spre aprobare directorului general Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Poliţia locală;
 18. avizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 19. întocmeşte graficul programării şi efectuării concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii prevăzute de lege şi îl propune spre aprobare directorului general;
 20. informează săptămânal directorul general în legătură cu acţiunile derulate şi măsurile întreprinse de Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 21. studiază şi propune primarului adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de pază şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înfiinţarea şi deservirea dispeceratelor de zonă pentru semnalarea pătrunderilor prin efracţie şi altele asemenea;
 22. propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;
 23. informează, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, Comisia locală de ordine publică, despre activitatea Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 24. propune directorului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 25. asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor si a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 26. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 27. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi insemne distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 28. analizează contribuţia personalului Poliţiei locale din Direcţia Ordine publică şi trafic rutier la menţinerea ordinii si liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a activităţii;
 29. organizează controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier;
 30. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 31. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.