Terenuri împădurite situate în intravilan, introduse prin documentaţii de urbanism (P.U.G, P.U.Z.) înainte de revizuirea Codului Silvic în anul 2008.
Subzone:
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement – Terenuri împădurite din intravilan incluse ca subzone în cadrul unor zone verzi de mari dimensiuni – parcuri cu funcţiuni complexe.
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin P.U.Z.
Prezentul Regulament se va aplica în corelare cu Codul Silvic.
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
Subzona în totalitatea sa va fi reglementată în cadrul UTR din care face parte, prin P.U.Z. de urbanizare aferent acesteia.
Pentru structurarea acestui tip de spaţii se vor elabora în continuare un plan director (masterplan) şi un P.U.D.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
În cazul elaborării P.U.Z., în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef).
Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afișaj, firme și reclame,lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Nu e cazul

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Exploatare în regim silvic
Reţele magistrale, căi de comunicaţie, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
(a) promenadă, alergare
(b) odihnă
(c) călărie
(d) deplasări velo
Pentru aceste utilizări se poate organiza un sistem de alei, platforme şi piste pentru biciclete. Este admisă introducerea iluminatului public. Amenajările şi echiparea subzonei se vor face în concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice şi a ITRS.
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite – se conservă utilizarea actuală.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Acces auto numai pentru exploatare în regim silvic.
Realizarea inelului sudic al municipiului pe traseul marcat în planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităti Teritoriale de Referintă” – UTR Tr – cu condiţia ca proiectul să parcurgă şi să se conformeze în totalitate procedurilor legale privitoare la scoaterea din fondul forestier a suprafeţelor destinate obiectivelor de utilitate publică.
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
(a) edicule – chioscuri, adăposturi etc, parte a amenajării peisagere, cu condiţia să aibă în componenţă numai spaţii deschise.
(b) acces auto pentru întreţinere, intervenţii, colectarea deşeurilor, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.
(c) elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.
Amenajările şi echiparea subzonei se vor face în concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice şi al ITRS.
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
Se recomandă / admite schimbarea destinaţiei păşunilor în fânaţe.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise orice fel de construcţii, permanente sau definitive, de orice natură şi cu orice destinaţie, în afara celor aferente S_Vpa, reglementate la pct. 2.
Este interzisă împrejmuirea pădurii sau a unor părţi ale acesteia, indiferent de structura de proprietate.
Este interzis accesul oricăror tipuri de autovehicule, (autoturisme, autoutilitare, autocamioane, motociclete, motorete, ATV etc), altele decât cele pentru exploatare în regim silvic şi întreţinere.
Sunt interzise lucrări de terasamente şi sistematizare verticală.
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
Sunt interzise orice alte utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi 2.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Nu e cazul.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Nu e cazul.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Nu e cazul.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
Se vor prevedea spaţii de acces pentru public în afara subzonei (de regulă aferente zonei verzi în care aceasta e inclusă), care vor cuprinde spaţii de parcare, platforme dalate, etc., conform P.U.Z.
Se vor prevedea accese de seviciu, pentru colectarea deşeurilor şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale şi velo se vor utiliza sisteme rutiere specifice – de regulă agregate compactate. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Nu e cazul.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Nu e cazul.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Nu e cazul.

S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
Se va introduce un sistem de iluminat public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
Echiparea subzonei se va face în concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice şi a ITRS.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se consevă ca atare pădurea. Exploatarea se va face în regim silvic.
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a vegetaţiei.
Intervenţii importante asupra acesteia se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în contextul conservării caracterului general – pădure de agrement, pe baza unui P.U.D.
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafaţa totală a subzonei şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

14. ÎMPREJMUIRI

Nu sunt admise împrejmuiri, indiferent de structura de proprietate.

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. = 0 %
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
P.O.T. = 0 % (nu sunt luate în calcul ediculele aferente amenajării peisagere, cu condiţia să nu includă spaţii interioare)
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
P.O.T. = 0 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

C.U.T. = 0
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement
C.U.T. = 0 (nu sunt luate în calcul ediculele aferente amenajării peisagere, cu condiţia să nu includă spaţii interioare)
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
C.U.T. = 0

Subzone

S_VPf/ps

SUBZONA DE PĂŞUNI, FÂNAŢE ÎN INTERIORUL ZONELOR ÎMPĂDURITE

Subzone

S_Vpa

SUBZONĂ PĂDURI CU ROL DE AGREMENT

2018-09-05T15:50:41+03:00
Compartiment responsabil:

Biroul Strategii urbane


0264 596 030 / 4310; 4340
str. Moților nr. 3 cam. 63, Sala Mică
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK